Stichting         
 
Setter Rescue Netherlands

Beleidsplan Stichting Setter Rescue Netherlands

Handelsregister KvK-nummer 73715409

Datum: Januari 2024-2026

RSIN/fiscaal nummer 859638224 


Aanleiding voor oprichting van de stichting.

Opgegroeid als klein jongetje tussen de setters, was de liefde voor dit ras er al vroeg ingeslopen, dat dit ras nog een belangrijke rol in mijn leven zou gaan spelen, was wel duidelijk, de vraag was enkel; wanneer.

4 jaar geleden kwam de eerste herplaatste-setter in ons leven, gered uit de ellende in Griekenland, en onmisbaar in ons gezin vandaag de dag.

1 jaar geleden kwam er een herplaatste-setter bij, die weg moest bij een ander gezin, en dit was de aanleiding om te gaan kijken hoe we meer van deze setters zouden kunnen gaan helpen.

Gestart met een Facebookgroep met inmiddels 600 leden, waar wij regelmatig een inzamelingsactie houden voor setters in nood, een Setter dag organiseren voor het goede doel en met regelmaat een donatie doen voor mensen waarbij de dierenartskosten zo hoog oplopen dat ze zelf niet meer betalen kunnen.

Aangezien dat de echte passie was: het helpen van mijn geliefd Setter ras in nood, de knoop dan uiteindelijk doorgehakt en samen met 2 andere vrijwilligers, die net als ik het hart op de goede plaats hebben zitten, de stichting opgestart, zodat we met onze goede naam, meer honden in nood kunnen gaan helpen.

Mishandelde en verwaarloosde Setters welke gevonden worden door vrijwilligers van stichtingen, ondersteunen en bemiddelen voor adoptie naar Nederland.

Vragenformulier, huisbezoek, het transport van centrale plek van aankomst tot aan het einddoel, de adoptiefamilie en diverse nacontroles, maken deel uit van de hele adoptieprocedure.


1. Post Adres

Rector Fischerstraat 50
6374 TK Landgraaf


2. Media

Website: www.setter-rescue.nl
Facebook: Setter Rescue Netherlands

E-mail: alex.voncken@setter-rescue.nl

Tel: +31 (0) 6 42 591 221


3. Doelstelling
(Art 2 van de akte van oprichting)

Het doel van de stichting is het bemiddelen van honden, vooral het ras Setters, vanuit het buitenland ( meer speciaal Europa ) naar Nederland, België of omliggende landen.

De stichting tracht door middel van het werven van fondsen en geldmiddelen en voorts door het verrichten van overige werkzaamheden, welke met de doelstelling, in de ruimste zin van het woord, verband houden, haar doel te bereiken.

Hoofdactiepunt is het vinden van een nieuw thuis voor verwaarloosde en mishandelde Setters.

Als globale doelen formuleert dit plan tevens;

o  Ondersteuning van financiële, persoonlijke en materiële hulp aan de bevriende stichtingen/asielen in het buitenland, zolang de financiële middelen dit toelaten.

o  Het publiceren van Setters, welke door de buitenlandse instellingen gevonden zijn, en zo nodig, medisch behandelt.

o  Daar waar nodig, zelf Setters in nood helpen, welke misbruikt zijn door jacht, wedstrijden en mishandeling.

o  Castratie/sterilisatieprojecten bevorderen en promoten in diverse landen van herkomst van de betreffende Setters.

o  Voorlichting en informatie verstrekken over Rescue honden, met name Setters, indien men er over nadenkt zulke in huis te halen.


4. projecten

Tijdelijke opvangsituaties creëren, voor het geval een situatie veranderd bij een gezin welke een Setter geadopteerd heeft, in Nederland, België en omliggende landen.

5. Publiciteit

Betroffen Setters welke gevonden en eventueel behandeld zijn door vrijwilligers en/of stichtingen, worden gedeeld via een facebookgroep, setter-lovers rescuehelp, een facebookpagina, setter rescue netherlands, en uiteraard op de stichting zijn eigen website; www.setter-rescue.nl

Daarnaast publiceert de stichting op diverse social media, artikelen over de opvang/adoptie van rescue-setters uit het buitenland.


6. Geldwerving

Wervingsfondsen, donaties, erfenissen en sponsering, waarbij donaties de grootste bron van inkomsten zullen zijn.

De stichting tracht particulieren en bedrijven te interesseren om donateur te worden zodat de gelden gebruikt kunnen worden om dierenartskosten, tijdelijke opvang en uiteindelijke adoptie betaalbaar te kunnen houden

Door naamsbekendheid en publiciteit tracht de stichting haar doelen en projecten waar te maken.


7. Vermogen

Het vermogen wordt beheert door een rekening courant bij de Rabobank onder:

NL92 RABO 0337 0589 46 op naam van Stichting Setter Rescue Netherlands en beheert door een drietal wettelijke vertegenwoordigers.


8. Besteding vermogen

Het vermogen wordt vrijwel geheel besteed aan het welzijn van de honden.

Dierenartskosten, speciaal voer en medicatie worden waar mogelijk vertrekt aan adoptanten en opvanggezinnen.


9. Kosten

Als kosten worden slechts de noodzakelijke kosten gemaakt, welke bestaan uit o.a. de oprichting en instandhouding van de stichting ( notaris, kamer van koophandel, website, aanmelding NVWA, traces ed. )

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, enkel de, voor de stichting verreden kilometers en eventueel parkeergeld, worden vergoed als onkosten.


10. Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit:

o  Voorzitter: Alex Voncken

o  Penningmeester: Simone Bours

o  Secretaris: Gitta Voncken


11. Beloningssamenstelling

Stichting Setter Rescue Netherlands werkt geheel belangenvrij, dat wil zeggen, niemand van de stichting krijgt een beloning voor zijn werkzaamheden, enkel een reiskostenvergoeding voor gereden kilometers in opdracht van de stichting.


12. Besluiten

Besluiten over begroting, vermogen van de stichting en besluitvaardigheid van de stichting, kan enkel genomen worden door een unaniem besluit van het voltallige bestuur


Het gehele bestuur heeft evenredig spreekrecht zowel over inhoudelijke zaken alsook financiële zaken van de stichting, een bestuurslid kan niet met 1 stem beschikken over te beslissen oordelen.
( artikel 5/artikel 6 uit de akte van oprichting )


13. Prognose

meerjarige prognose voor het boekjaren 2024-2026


Inkomsten: totaal 50.000 euro

o  Giften/donatie 20.000 euro

o    Adoptiebijdrage 25.000 euro

o  Fondsenwervende activiteiten ( setter-loversdag ) 2.000 euro

o  Auctions/verkoop 3.000 euro


Kosten: totaal 50.000 euro

Adoptiekosten (transport, vergoeding ter plekke, NDG, penningen etc.) 30.000 euro

In standhouding stichting 3.000 euro

Kantoorartikelen 1.000 euro

o  Reiskostenvergoeding 1.500 euro

o  Dierenartskosten (medicatie, behandeling en speciaal voer) 5.000 euro

o  Ondersteuning vrijwilligers ter plekke (castarties, opvang) 9.500 euro                                       

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram